A&E Abteilung

Bruno Zeppenfeld : Löschgruppenführer a. D.

Bruno Zeppenfeld

Löschgruppenführer a. D.

Dienstgrad: Hauptbrandmeister a.D. (Hbm a.D.)
Lehrgänge: FI, FII, FIII, Sprechfunk, AGT

Heinrich Günther : Löschzugführer a.D.

Heinrich Günther

Löschzugführer a.D.

Dienstgrad: Hauptbrandmeister a.D. (Hbm a.D.)
Lehrgänge: FI, FII, FIII, FIV,

Bernhard Born : Gruppenführer a.D.

Bernhard Born

Gruppenführer a.D.

Dienstgrad: Hauptbrandmeister a.D. (Hbm a.D.)
Lehrgänge: FI, FII, FIII,

Peter Klöckner : Truppführer a. D.

Peter Klöckner

Truppführer a. D.

Dienstgrad: Unterbrandmeister a.D. (Ubm a.D.)
Lehrgänge: FI, FII, Maschinist

Elmar Born : Truppführer a.D.

Elmar Born

Truppführer a.D.

Dienstgrad: Unterbrandmeister a.D. (Ubm a.D.)
Lehrgänge: FI, FII, Maschinist

Theo Kühn : Truppmann a.D.

Theo Kühn

Truppmann a.D.

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann a.D. (Hfm a.D.)
Lehrgänge: -

Bruno Jüngst : Truppmann a.D.

Bruno Jüngst

Truppmann a.D.

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann a.D. (Hfm a.D.)
Lehrgänge: FI, Maschinist

Wolfram Töppel : Truppmann a.D.

Wolfram Töppel

Truppmann a.D.

Dienstgrad: Feuerwehrmann a.D. (Fm a.D.)
Lehrgänge: -

Dieter Bablich : Truppmann a.D.

Dieter Bablich

Truppmann a.D.

Dienstgrad: Feuerwehrmann a.D. (Fm a.D.)
Lehrgänge: -